اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
  داگنس نايتر ( Dagens Nyheter )
استكهلم سوئد www.dn.se