اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
  لیبراسیون ( Libération )
پاریس، فرانسه www.liberation.fr